Darokhan Samkar Road Chubi
Leh, Jammu And Kashmir, India
Phone: +91-941-942-8275
                +91-198-225-1179
HIT01TFSM